Με ποιους τρόπους μπορώ να δημιουργήσω λογαριασμό;

Μπορείτε να δημιουργήσετε λογαριασμό με δύο τρόπους:

  • Με εγγραφή μέσω ενός από τους λογαριασμούς σας στη Google.


  • Χρησιμοποιώντας ένα email και προσθέτοντας έναν κωδικό. Ο κωδικός θα πρέπει να αποτελείται από 8 χαρακτήρες, γράμματα και τουλάχιστον έναν αριθμό καθώς και έναν ειδικό χαρακτήρα (&, @, ! κλπ.).

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Still need help? Contact Us Contact Us