Δημιουργία λογαριασμού ως Υποψήφιος Εργαζόμενος

Δημιουργία Λογαριασμού

Αρχικά επιλέγουμε “Εγγραφή” από το πάνω δεξιά μέρος της οθόνης:

Μπορείτε να δημιουργήσετε λογαριασμό με δύο τρόπους:


  • Με εγγραφή μέσω ενός από τους λογαριασμούς σας στη Google.
  • Με εγγραφή με email
  • Χρησιμοποιώντας ένα email και ορίζοντας έναν κωδικό πρόσβασης. Ο κωδικός θα πρέπει να αποτελείται από 8 χαρακτήρες, γράμματα και τουλάχιστον έναν αριθμό καθώς και έναν ειδικό χαρακτήρα (&, @, ! κλπ.).
Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Still need help? Contact Us Contact Us