Πώς μπορώ να δω το βιογραφικό που επισύναψε στην αίτησή του ένας υποψήφιος;

Στη λίστα των αιτήσεων, στην περιοχή του κάθε υποψήφιου μπορείτε να δείτε το ονοματεπώνυμο, τα στοιχεία επικοινωνίας του (τηλέφωνο και email) και πατώντας το κουμπί “Βιογραφικό” να κατεβάσετε το βιογραφικό του στον υπολογιστή σας.


Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Still need help? Contact Us Contact Us