Πώς μπορώ να εμφανίσω τη λίστα των αιτήσεων που έχει δεχτεί η αγγελία;

Μπορείτε να εμφανίσετε τη λίστα των αιτήσεων είτε πατώντας πάνω στον αριθμό των αιτήσεων είτε επιλέγοντας από το μενού ενεργειών “Εμφάνιση αιτήσεων”.


Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Still need help? Contact Us Contact Us