Πώς απενεργοποιώ μία δημοσιευμένη αγγελία;

Για να απενεργοποιήσετε μία δημοσιευμένη αγγελία επιλέγετε από το μενού ενεργειών Απενεργοποίηση.


Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Still need help? Contact Us Contact Us