Σύνδεση στο λογαριασμό

Μόλις ολοκληρώσετε τη δημιουργία του λογαριασμού σας θα συνδεθείτε στην αρχική σελίδα των αγγελιών. Για να προχωρήσετε στη δημιουργία και δημοσίευση μιας αγγελίας θα πρέπει πρώτα να καταχωρήσετε την επωνυμία της εταιρίας σας. 

Τώρα μπορείτε να προχωρήσετε στη δημιουργία της πρώτης σας αγγελίας.

Η διαδικασία για τη δημιουργία μιας αγγελίας αποτελείται από τα παρακάτω στάδια:

  • Δημιουργία προσχεδίου αγγελίας
  • Πληρωμή
  • Δημοσίευση
Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Still need help? Contact Us Contact Us